Voorwaarden Lidmaatschap


1. Het maximum aantal leden van het Broederschap bedraagt 24.


2. Alleen personen van het mannelijk geslacht, van onbesproken gedrag, dit ter beoordeling van de algemene vergadering van Broeders, kunnen lid worden van het broederschap.


3. In eerste instantie wordt men aspirant broeder, zonder stemrecht, op voordracht van een Broeder.


4. Het volwaardige lidmaatschap wordt verkregen na unanieme instemming van alle Broeders waarmee tevens het stemrecht wordt verworven.


5. Indien er geen unanieme instemming wordt verkregen dan vervalt het aspirant lidmaatschap met onmiddellijke ingang.


6. Installatie van de aspirant broeder(s) als volwaardige Broeder zal plaatsvinden elke laatste zaterdag van de maand.


7. Hierbij zal de Broeder beloven de regels van het broederschap te eerbiedigen en zich verplichten een actieve bijdrage te leveren, op welke manier dan ook, aan alle projecten die door de Stichting Ad Arbitrium Nostrum uit naam van het broederschap worden uitgevoerd (De Broederschap Eed) onvoorziene omstandigheden daargelaten, dit ter beoordeling van het Broederschap.


8. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap, dit ter beoordeling aan de algemene vergadering van Broeders met een meerderheid van stemmen, waarbij een minimum aantal Broeders van 18 hun stem moeten uitbrengen..


9. Indien een Broeder bij een activiteit van het Broederschap (waaronder de maandelijkse bijeenkomst) onverhoopt verhindert is dan dient hij zich tijdig af te melden bij een medebroeder.


10. Volwaardige Broeders zijn verplicht het unaniem aanvaarde unieke herkenningsteken, het hemd en het poloshirt en de Kruik van het Broederschap voor eigen rekening aan te schaffen.


11. Het hemd en het herkenningsteken wordt gedragen bij ALLE door het Broederschap aangewezen officiële activiteiten.


12. Het poloshirt wordt gedragen bij alle door het Broederschap aangewezen niet officiële activiteiten van het Broederschap. Hieronder vallen de maandelijkse bijeenkomsten en de jaarlijkse Dag van de Broeders alsmede de jaarlijkse bijeenkomst met de partners.


13. De kruik zal, uiteraard als zij niet gebruikt wordt, in de daarvoor bestemde kast in het Broederschapslokaal worden opgeborgen.


14. Mocht een Broeder komen te overlijden dan zal de kruik onderste boven in de kast worden geplaatst als teken dat hieruit nooit meer gedronken kan worden. Het naamplaatje van het herkenningsteken van de overleden Broeder zal tegen de kruik aan worden geplaatst.


15. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen het herkenningsteken, het hemd en het poloshirt te worden ingeleverd.


16. Bij een onvrijwillige beëindiging van het lidmaatschap, na besluit van de algemene vergadering van Broeders, zal er indien het herkenningsteken, het hemd en het poloshort in onbeschadigde toestand worden ingeleverd, een restitutie van de gemaakte kosten voor deze artikelen worden gedaan.


17. Bij een vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap zal er nooit een restitutie van de gemaakte kosten worden verleend.


18. De kruik en het naamplaatje van het herkenningsteken zullen tijdens de eerstvolgende maandelijkse bijeenkomst worden vernietigd.


19. Volwaardige broeders zijn verplicht een jaarlijkse financiële bijdrage van € 24,00 te leveren om te kunnen voorzien in het onderhoud en voortbestaan van het broederschap.


20. Bij een lidmaatschap beginnende gedurende het kalenderjaar bedraagt de bijdrage het nog resterende aantal volle kalendermaanden maal de vastgestelde jaarlijkse bijdrage gedeeld door 12.


21. Indien het lidmaatschap eindigt gedurende het kalenderjaar vindt er geen terugbetaling plaats over de nog niet verstreken maanden.


22. Mocht er een eventueel kastekort ontstaan dan zullen de broeders dit tekort gelijkelijk verdeeld aanzuiveren.


23. De ledenvergadering kan besluiten iemand tot lekenbroeder te benoemen wegens bijzondere verdiensten voor het Broederschap of voor de gemeenschap in het algemeen.


24. De lekenbroeder heeft geen stemrecht.

Ad Arbitrium Nostrum

Betaalmiddel